Dr. Florian Metz

Dr. Florian Metz, ist Richter am Amtsgericht und leitet den Examensvorbereitungskurs an der Universität Speyer.